W związku z rozliczeniem projektu nr KZW/14 1 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda debata podczas konferencji przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Kazimierzu
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łukowski oraz gryfiński

  Upoważnieni beneficjenci to: „ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC” S.A., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A., PAGED – Rzeszowskie Fabryki Mebli S.A., , NETSAT S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy , Asseco Poland, Egap sp. z o.o., Inter-Global , NOkia Siemens Networks Sp.z o.o., RS PLAST , Tide Software Sp. z o.o., AHZ Richard Ryszard Lipiński, Olimp Laboratories Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INBUD Karczewski Stefan

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.