W związku z finalizacją programu nr AWU/65 3 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja w czasie spotkania obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Weryfikacja stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Spotkania team building w Szczecinie
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: biłgorajski oraz pyrzycki

  Upoważnieni beneficjenci to: RATOWNIK MEDYCZNY, PREMET S.A. , CENTRUM MEDYCZNE PANEWNIKI, Usługi Asenizacyjne i Kanalizacyjne HOZNER KRZYSZTOF, P.P.H.U. KAM Krzysztof Kowalewski, „STALBUD TARNÓW” , 4dewind Barbara Stojko, Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners, Hurtownia Motoryzacyjna MOTPOL Zdzisław Walter Spółka Jawna, LBIOTICA Sp. z o.o., Tadeusz Orłowski Specjalistyczna Praktyka Lekarska, TOP S.A., LICO MIX Sp. z o.o., XPLUS , „CITOVET” GABINET WETERYNARYJNY Andrzej Mastalerz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.