W związku z rozliczeniem projektu nr FEP/77 3 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Bałtyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie konferencji obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Wykłady w Częstochowie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: inowrocławski oraz gdański

  Upoważnieni beneficjenci to: Papiez Jerzy Firma Uslugowo-Handlowo-Budowlana „Hausbud”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego „AKWAWIT” S.A., Elektrownia Skawina S.A., BLUGRZEŚ Grzegorz Blusiewicz, Zakład Instalacje Antenowe Jarosław Karkosz , Rzeszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BLOOBER TEAM WROCŁAW , Fabryka Okien i Drzwi PCV Lastrik Robert Zwierzchoniewski, INOVATICA Bogumił Zięba, Luvena , SANTE A. Kowalski Spółka Jawna, WINBERG , Europe-Consulting Andrzej Ferber, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Form Radosław Guza, Prywatny gabinet lekarski dermatologiczny lek. M. Gaworczyk

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.