W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr IJPZ/11 7 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Europejskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Spotkania team building w Jurze
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: jaworski oraz jasielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zhuhai Yingxing Jewellery Co. Ltd., Viscoplast S.A., Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Sp. z o.o., Usługi Asenizacyjne Tadeusz Zembrowski, Zakład Usług Profesjonalnych „AZART” inż. Andrzej Słomczyński, Zakład Montażu i Konserwacji TV-SAT Zbigniew Burghardt, AIRON INVESTMENT Anna Niemczewska, Crisil Irevna Poland Sp. z o.o., Keiper Polska , MATERIO Marcin Ziober, SC2LABS , Yureco Sp.z o.o., Asseco Poland S.A., Texmar Marek Hałoń, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.