W związku z finalizacją programu nr TSN/51 6 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Porządek debata w czasie panelu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Ocena jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Spotkania team building w Bielsku Białej
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport roczny
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport drogowy towarów
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubiński oraz stalowowolski

  Upoważnieni beneficjenci to: „E.Wedel” S.A., Agroma Wałcz Sp. z o.o., PAGED MEBLE S.A., Przedsiębiorstwo handlowe „STANCHEM”, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej BAŁ-SAT, Przedsiębiorstwo Telekomunikacji i Teletransmisji TELEKACH Spółka z o.o., BUFU DAMO , EC-Jarosław Sawa, INVESTIN Sp. z o.o., OK SYSTEM POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Stopango sp. z o.o., Twinteq , BRESCH+ Ewa Gąsiorek, Studio Urody „De – Ka” Dorota Kozub, TeknoAmerBlok Sp. z .o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.