W związku z podsumowaniem programu nr XAH/82 7 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Oświatowego

Plan dyskusja podczas warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Nałęczowie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Wydawanie gazet
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: średzki oraz m. Ostrołęka

  Upoważnieni beneficjenci to: BELOIT „FAMPA” S.A., „Agromet” Sp. z o.o. , Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha S.A., Life+ Sp. z o.o. Salony Medyczne, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , „TVK” Dariusz Stefański , BETA PACK Sp. z o.o., ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW , GameBurg.net , NAWIGACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA., SYGNITY , VATTAX , Harpo , Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Karczewie, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „ADAGMA”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.