W związku z finalizacją projektu nr RPB/15 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Funduszu Spójności

Agenda debata w czasie spotkania obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Szczecinie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: dzierżoniowski oraz łobeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Celuloza Świecie S.A., Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Polski Tytoń S.A., „MABO”, Śląska Telewizja Kablowa Gliwice Sp. z o.o. , „INSANT” S.C. J. Jasiński, R. Mieszkowicz , AXPOL TRADING A. Wojtczak Spółka Jawna, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, IZOPANEL , ORION Znakowanie Towarów Sp. z o.o., REX-BUD , WebTutor sp. z o.o., KULINARIA S.A., Teleinvention Sp. z o.o., Zakład Drzewny DREWNOMEKS Henryk Wołosz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.